•  Wysyłka w 48h

 • Produkt odpowiednio zapakowany Zwrot do 14 dni

 • Raty 0%

 • Produkty
  0

  Brak produktów w koszyku.

 • Zimowa wyprzedaż asortymentu do -20% ! Zamów do 20 grudnia z gwarancja dostawy przed świętami.

 • Zwroty i reklamacje

  Zwrot


  1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.


  2. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio nie związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej..”.


  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć pisemnie drogą pocztową na adres: Greenspot Kamil Karcz, 34-100 Wadowice, ul. Ponla 4 lub elektronicznie na adres e-mail: reklamacje@greenspot.pl


  4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.


  5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


  6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres: Greenspot Kamil Karcz ul. Polna 4, 34-100 Wadowice


  7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.


  8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.

  9. W przypadku jeśli w trakcie montażu produktu zauważono wadę produktu lub niezgodność z zamówieniem, Klient jest zobowiązany bezzwłocznie wysłać cały produkt lub wadliwą część produktu na podany adres i powiadomić Sprzedawcę o wadzie.

  10. Jeśli klient podjął się montażu produktu i użytkowania, jeśli jedna z części była widocznie wadliwa lub produkt był niekompletny a w konsekwencji uległy zniszczeniu inne elementy konstrukcji tego produktu to Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za produkt.


  9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem niezastosowania się do uwag, wskazówek i zaleceń zawartych w instrukcji produktu.


  10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że
  konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.


  11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

  Reklamacja


  1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.


  2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail na reklamacje@greenspot.pl lub dzwoniąc na numer +48 880 981 195.


  4. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.


  5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:


  ● imię i nazwisko lub firmę kupującego;
  ● adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  ● dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
  ● zdjęcie wady produktu
  ● wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
  ● żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
  ● datę wniesienia i podpis składającego reklamację.


  6. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu na swój koszt na adres sprzedawcy: Greenspot Kamil Karcz ul. Polna 4, 34-100 Wadowice.

  7. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, koszty przesyłki zostaną zwrócone (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę)


  8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.


  9. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie. Termin 14 dni kalendarzowych liczony jest od dostarczenia od klienta kompletu wymienionych w pkt.4 dokumentów oraz dostarczenia wadliwego produktu.

  10. Sprzedawca może odmówić reklamacji produktu jeśli Klient nie nie zastosował się do uwag, wskazówek i zaleceń zawartych w instrukcji produktu i z tego powodu wynikła wada części lub całego produktu.