Powered by Smartsupp
 • Wysyłka w 24h

 • Produkt odpowiednio zapakowany Zwrot do 14 dni

 • Raty 0%

 • Produkty
  0

  Brak produktów w koszyku.

 • Brak pomysłu na prezent dla Mamy lub inne okazje? Spersonalizuj grawer dowolnej szklarni zupełnie za darmo! Promocja trwa do 22.05.2024.

 • Regulamin sklepu

  Regulamin

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.greenspot.pl prowadzony jest przez firmę
  GREENSPOT Sp. z o.o. z siedzibą w Leńcze 110, 34-142 Leńcze, Polska. NIP: 5512664384, Regon: 527720841, działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0001087224 . Nazwa organu prowadzącego rejestr: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 5000 zł. 

  Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.greenspot.pl

  Definicje:

  Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.greenspot.pl

  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  Sprzedawca –GREENSPOT Sp. z o.o.  Leńcze 110, 34-142 Leńcze, Polska NIP: 5512664384   

  działające na podstawie wpisu do prowadzonej przez Ministra Gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

  Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

  Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

  Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

  Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

  Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

  Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

  Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

  Dowód zakupu – paragon faktura lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

  Płatności PayU– Operatorem usługi Płatności gwarantującym bezpieczeństwo przekazywanych środków pieniężnych jest firma PayU SA z siedzibą w Poznaniu, posiadająca status krajowej instytucji płatniczej oraz nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012,

  Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

  a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

  b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

  Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@greenspot.pl

  W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

  Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

  2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

  Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  a) złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,

  b) złożenie zamówienia drogą mailową,

  Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są oryginalne, wolne od wad, oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

  Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

  Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w podpunkcie a) jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do sklepu internetowego.

   

  Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w podpunkcie b) jest przesłanie danych osobowych, teleadresowych oraz nazwę wybranego produktu przez kupującego na adres: zamowienia@greenspot.pl

  Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

  Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

  Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 12.

  Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu.

  Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 48 godzin. Podany czas realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy. W przypadku produktu oznaczonego dostępnością 24h, wysyłka następuje natychmiastowo po złożeniu zamówienia i jego opłaceniu.

  Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio do 14 dni roboczych.

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

  3. PŁATNOŚCI

  Pełne warunki płatności znajdują się w zakładce: https://greenspot.pl/platnosci/

  4. DOSTAWA

  Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

  Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

  Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba że klient zamówił więcej niż 1 produkt – wtedy może wybrać bezpłatną wysyłkę DPD Polska sp. z o.o., opłacając zamówienie z góry.

  Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki na terytorium Polski, jeżeli powyższe zostało zastrzeżone w opisie Produktu.

  Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

  Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

  Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

  5. REKLAMACJA

  Pełne warunki reklamacji znajdują się w zakładce: https://greenspot.pl/zwroty-i-reklamacje/

  6. WYMIANA

  Klient ma prawo wymiany produktu na inny model, kolor lub wzór. Warunkiem wymiany jest odesłanie nowego, niezniszczonego i dobrze zabezpieczonego do podróży produktu na adres sklepu:

  Greenspot Kamil Karcz

  Ul. Polna 4

  34-100 Wadowice

  Wymiana przysługuje Kupującemu w przeciągu 14 dni od daty dnia otrzymania towaru. Kupujący wymienia produkt na własny koszt. Koszt wysyłki nowego produktu w przypadku otrzymania poprzednio uszkodzonego produktu pokrywa Sprzedawca.

  7. GWARANCJA

  Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Sprzedawca.

  Okres gwarancyjny oraz szczegóły procedury gwarancyjnej określone zostały w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.

  Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że montaż i użytkowanie produktu jest zgodne z zaleceniami producenta zawartych w instrukcji dołączonej do produktu. 

  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  Pełne warunki odstąpienia od umowy znajdują się w zakładce: https://greenspot.pl/zwroty-i-reklamacje/

  9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Pełne warunki ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce: https://greenspot.pl/polityka-prywatnosci/

  10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

  Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego https://greenspot.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

  Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego https://greenspot.pl  w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

  Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego https://greenspot.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

  Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

  11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Kupującemu spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

  Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody i tym samym wysokość roszczenia Kupującego, nie może przewyższać wartości zakupionego Produktu, w związku z którym wystąpiła szkoda. Powyższe nie dotyczy Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

  Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania systemów transakcyjnych dostarczanych przez PayU Wszelkie roszczenia związane z realizacją transakcji obsługiwanych przez płatności PayU należy kierować wyłącznie do Operatora płatności PayU

  12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

  Zwroty Produktów w przypadku postępowania gwarancyjnego, reklamacyjnego lub w związku z odstąpieniem od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane.

  Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, sądem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

  Zapis pkt 4 niniejszego paragrafu, nie dotyczy Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), dla których właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.